عنوان برچسب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مگس،تعبیر دیدن حشرات در خواب،مگس،پشه،حشره

تعبیر خواب | تعبیر دیدن مگس در خواب

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني ديدن مگس، دليل بر مردم فرومايه بود، اگر ديد مگسان وي را مي گزيدند، دليل كه از مردم بر وي حسد برند. اگر مگس را بكشت، دليل كه حاسدي راقهر كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيم مگسي در چاي يا شربت يا غذاي ما افتاده در روزهاي آينده کراهتي در ما پديد مي آيد. کمتر اتفاق مي افتد که يک مگس را تنها در خواب ببينيم غالبا دسته مگس ها در فضاي خانه و اتاق پرواز و وز وز مي کنند. شنيدن صداي مگس در خواب نشان آن است که آدم…
ادامه مطلب