عنوان برچسب

تعبیر خریدن توت فرنگی،تعبیر فروش توت فرنگی در خواب

” ديدن توت فرنگي در خواب” | خوردن توت فرنگي در خواب

لوک اويتنهاو مي گويد : توت فرنگي : شما به ييلاق يا يک محيط روستايي دعوت خواهيد شد خوردن : لحظه هاي شيرين توت فرنگي وحشي : ازدواج موفق خوردن توت فرنگی وحشی : خبر 1ـ" ديدن توت فرنگي در خواب" ، نشانة آن است كه صاحب چيزي خواهيد شد كه مدتهاي مديد خواهانش بوديد. 2ـ خوردن توت فرنگي در خواب ، نشانة عشقي دو جانبه است . 3ـ خريد و فروش توت فرنگي در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولي فراوان است
ادامه مطلب