عنوان برچسب

تعبیر خريد و فروش كردن درخواب،خريد در خواب

تعبیر خواب | تعبیر خرید کردن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين خريد و فروش كردن درخواب بد است. اگر بيند كسي او را بفروخت، دليل كه كارش شوريده شود. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني خريد و فروش، دليل بود كه به قدر و قيمت كار چيزي يابد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني خريد در خواب خوب است اما بايد ديد چه مي خريد اما فروش خوب نيست. معبران کلا نوشته اند خريد و فروش و معامله در خواب خوب نيست ليکن درست نيست که خريد خوب نباشد.براي فروش در علم تعبير دلايلي هست که براي خريد نيست. پس خريد به…
ادامه مطلب