تعبير خواب مادر حامله

بارداري
      تعبیر خواب آبستنی  محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن حامله، دلیل کند که او ...