تعبير خواب دو خورشيد در آسمان

تعبیر دیدن آسمان ، پرواز به آسمان ، نگاه کردن به آسمان در خواب
تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر ...