عنوان برچسب

به تکنسین یا رادیولوژیست بگویید که تاتو دارید تا احتیاط

در هنگام انجام تاتو مطمئن شوید سوزن یکبار مصرف و ابزارهای دیگر استریل باشند

در هنگام انجام تاتو مطمئن شوید سوزن یکبار مصرف و ابزارهای دیگر استریل باشند اگر فردی که برایتان تاتو انجام میدهد تجهیزات و لوازم را به درستی نشسته باشد، یا برای بیش از یک فرد استفاده کرده باشد، ممکن است دچار عفونت شوید. در مورد انجام تاتو بیشتر فکر کنید هزاران سال است که انسانها به دلایل مختلف تاتو انجام میدهند، اما در دهه اخیر استفاده از این روش به شدت گسترده شده است. انسان با وجود همه پیشرفتها و فناوریها، هنوز سوراخهایی پر شده با جوهر در روی بدن حک میکند. این روش در برخی افراد مشکلاتی…
ادامه مطلب