برای جذاب بودن، روی خوش واقعی تون رو هم

چطور میتونم در دید آقایان جذاب و زیبا بنظر بیام ؟
کلید واژه ها : زن جذاب کیست, زن جذاب ازنظر مردان, زن جذاب از نظر مردها, زن جذاب برای شوهر, زن جذاب ...