برای بلند قد ترشدن می توانید به جای صندل از کفش • همراه با علم - سایت علمی ، آموزشی ، خانواده ، پزشکی ، آرایش و زیبایی