با مصرف آنها در مدت پریود

بهداشت بانوان | توصيه هاي تغذيه اي براي دوران قاعدگي
بعضی از غذاها باعث می شوند که خانم ها در مورد پریود خود کرامپ های دردناک، نفخ و بدخلقی بیشتری را تحمل ...