عنوان برچسب

باید زیرگلدانی را پر از آب کنید تا از راه منفذهای زیر گلدان، جذب ریشه