این کلمات بعدها به عنوان فرمان یا علامتی جهت توالت کردن سگ …

سگ | روش آموزش محل ادرار كردن به سگ در منزل
    برای کسانی که تازه صاحب سگ شده اند و در نتیجه در امر نگهداری سگ مبتدی هستند توالت کردن نابه جا معضل ...