اگر نوزاد بیشتر از ۲.۷۰۰ گرم در یک ماه وزن گرفت

راهنمای اصول وزن گیری نوزاد در ۶ ماهه دوم
راهنمای اصول وزن گیری نوزاد در ۶ ماهه دوم کمک پیوسته به نوزاد برای وزن گیری در سال اول زندگی او می تواند ...