عنوان برچسب

اگر غيرخدا را سجده كرد، تاويل به خلاف اين بود

تعبیر عبادت کردن در مسجد | تعبیر نماز خواندن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند كه حق تعالي را عبادت كرد، دليل خير صواب جهت آخرت كند. اگر غيرخدا را سجده كرد، تاويل به خلاف اين بود. اگر بيند كه عبادت در مسجد يا در صومعه كرد، دليل كه خيرات بسيار كند. اگر درجايي مكروه كرد، تاويل به خلاف اين بود. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوري است که در انجام واجبات خويش داريم و اين واحبات اعم است از ديني يا اخلاقي. هر نوع تکليفي که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ايم که البته چنين…
ادامه مطلب