عنوان برچسب

اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زيادخوب نيست

تعبیر خواب عطسه کردن دیگران | تعبیر عطسه کردن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است كه از بزرگي حاجتش روا شود. اگر بيننده خواب بيمار بود، دليل كه محتاج به طبيب نباشد. اگر بيند كه سه نوبت عطسه کرد نيك بود. اگر بيند كه عطسه بسيار کرد، دليل كه مرادش به دشواري برآيد. تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه چون عطسه کرد از بيني او خون روان گرديد، دليل است كه در حق او، سخني زشت گويند و اگر بيند كه چون عطسه کرد، چیزی از بيني او بيرون آمد، دليل است كه حق تعالي او را…
ادامه مطلب