عنوان برچسب

اگر در خواب ببينيد عصائي داشته ايد و آن را گم کرده ايد خوب نيست

تعبیر خواب عصا | تعبیر دیدن عصا در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردي بزرگ. سوم: قوت دركاره تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني اگر بيند كه عصا در دست داشت و دراز شد، دليل است كه به مراد رسد. اگر ديد كه عصاي او كوتاه شد، دليل نامرادي است. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني عصا هم کمک و ياوري از جانب ديگران است و هم توانائي و قدرت در انجام کارها از جهت خود بيننده خواب. چنان چه در خواب ببينيد عصائي در دست داريد يا به شما کمک مي شود…
ادامه مطلب