اگردر خواب ببينيد شيشه اي عطر داريد که بوي خوش مي دهد

گرفتن عطر در خواب | تعبیر دیدن عطر در خواب | خرید عطر در خواب
تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن عطر به خواب بر نه و جه است. اول: ثناي نيكو. دوم: سخن خوش شنيدن. سوم: ...