رژیم غذایی عادی نمی تواند عاملی برای سقط جنین باشد

کلمه سقط جنین زمانی به کار می رود که بارداری تا قبل از هفته بیستم، خود به خود پایان یابد، […]