عنوان برچسب

افراد سالمند مثل شیشه شکننده هستند، آنها با کوچکترین رفتارهای نامناسبی می شکنند