عنوان برچسب

اسکلت باقیمانده از مرغ هائی که ران وسینه آنها جدا شده است