عنوان برچسب

ارتباطی بین بیماری های پوستی و بیماری های اعصاب وجود دارد؟

استرس باعث افزایش جوش های صورت میشود

در استرس های شدید جوش ها با شدت بیشتر و دوباره روی ارتباطی بین بیماری های پوستی و بیماری های اعصاب وجود دارد؟ بیماری پوستی به دنبال اضطراب و تنش شدت می یابد بیماری کهیر است که با اضطراب فرد شدت می یابد مهسا سال هاست که از جوش صورت عودکننده شاکی است. او تا به حال به متخصصان پوست زیادی مراجعه کرده است و هر بار نتیجه خوبی هم می گیرد اما چیزی نمی گذرد که به حالت قبل از درمان بر می گردد. مهسا متوجه شده که در استرس های شدید جوش ها با شدت بیشتر و دوباره روی صورتش نمایان می شود. آیا واقعا ارتباطی…
ادامه مطلب