عنوان برچسب

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

آموزش انگلیسی | زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

(Present Progressive) ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود. I am driving in my car I am walking in street I am talking with you She is reading a book I am sitting in the park I am going to my home He is watching tv We are playing soccer They are thinking about it طرز ساختن حال استمراری: حال استمراری هر فعل را با حال ساده فعل (to be) همراه با شکل (ing) هر فعل می سازند، مثال: I am…
ادامه مطلب