عنوان برچسب

احتمال حامله شدن به دوقلوهای غیر همسان به طور موروثی

آیا روش های درمان ناباروری باعث دوقلوزایی وچندقلو زایی میشوند ؟

کلید واژه ها :  این درمانها، تا حد زیادی احتمال دو یا چندقلو حامله شدن زنان از هر 32 زایمان، یکی از آنها دوقلو است حدودا یک سوم از دوقلوها، همسان یا مونوزیگوت هستند احتمالا منجر به حاملگی به دوقلو یا چندقلوها می شوند. داروهای درمان ناباروری و سایر روشهای درمانی ********* میزان شیوع این موارد در حال افزایش است و تعداد دو یا چندقلوها در دو دهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. عمدتا به این دلیل که زنان بیشتری از داروهای درمان ناباروری یا روشهای کمکی بارداری (ART) استفاده می…
ادامه مطلب