اثر فلوکونازول Fluconazole بر آزمايشهاي تشخيصي

عوارض جانبی فلوکونازول Fluconazole و موارد مصرف
موارد مصرف فلوکونازول Fluconazole کاندیدیازیس واژینال. کاندیدیازیس دهانی-حلقی و مری. مننژیت کریپتوکوکی. پیشگیری : فلوکونازول در کاهش میزان عفونتهای کاندیدیاز دربیمارانی که تحت ...