عنوان برچسب

اتاقی که طبق فنگ شویی دکور شده است

اصول فنگ شویی برای چیدمان و دکور داخلی منزل

اصول فنگ شویی برای چیدمان و دکور داخلی منزل "فنگ شویی" یک فلسفه و فن باستانی از کشور چین براساس این ایده است که خانه‌های ما آینه و بازتابی از اتفاقات درون ماست. هدف فنگ شویی این است که محیط اطراف ما را به چیزی که هستیم و هدفی که در پیش داریم هم‌تراز کند. یعنی سطح انرژی شما را با انرژی خانه تان هماهنگ کند ... فنگ شویی چیست؟ فنگ شویی یک فلسفه و فن باستانی از کشور چین براساس این ایده است که خانه‌های ما آینه و بازتابی از اتفاقات درون ماست. هدف فنگ شویی این است که محیط اطراف ما را…
ادامه مطلب