عنوان برچسب

ابروهاي سفيد و پر پشت،تعبیر ابروهاي پر پشت و سياه در خواب

برداشتن ابرو در خواب | تعبير ديدن ابرو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشد که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببيند ابرو ندارد يا موي ابرويش ريخته است ، به کاري اقدام مي کند که موجب بدنامي و بي اعتباريش خواهد شد اگر ببيند ابرويش کامل و زيبا شد ، به کاري دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش مي شود اگر ببيند ابرويش…
ادامه مطلب