عنوان برچسب

آینه و شمعدان عروس،شمعدان،تعبیر دیدن آینه و شمعدان،تعبیر دیدن شمعدان

تعبیر خواب | تعبیر دیدن شمعدان در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنايي هاي ما زا آن جا مايه مي گيرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش مي يابيم و آسايش مي کنيم و تامين داريم. خانه و خانواده همه اين ها را مي تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رويا هاي ما اشاره اي است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده اي خوب و دل خواه خواهيم داشت و نشان آن است که وضع مالي ما بهبود مي يابد و از جهت…
ادامه مطلب