عنوان برچسب

آیا ایدز با نیش حشرات هم منتقل می‏ شود؟

آیا نیش حشرات میتواند باعث انتقال ویروس ایدز شود ؟

آیا نیش حشرات میتواند باعث انتقال ویروس ایدز شود ؟  آیا ایدز با نیش حشرات هم منتقل می‏ شود؟ ایدز از طریق نیش حشرات منتقل نمی‏ شود، حتی در مناطقی که شیوع ایدز بالاست و پشه هم زیاد است مثل مناطق آفریقایی، نیز ثابت نشده است که…