آگاهی نسبت به محصولی که می‌فروشید.

روش های جذب مشتری و حفظ مشتریان دائمی
    خیلی مهم است که خودتان و محصولتان را طوری معرفی کنید که نه تنها بتوانید جمعیتی که می‌خواهید را به سمت خودتان ...