عنوان برچسب

آنمی همولیتیک،کم خونی همولیتیک،فاویسم

علائم و درمان کم خونی,علت و راههای درمان کم خونی همولیتیک

علائم و درمان کم خونی,علت و راههای درمان کم خونی همولیتیکعلت کم خونی همولیتیکبیماری های ارثی مثل اسفروسیتوز ارثی، کمبود آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز (G6PD)، کم خونی فقر آهن، یا تالاسمی. فاویسم یک نوع کم خونی همولیتیک است که به دنبال خوردن باقلا رخ می دهد. گاهی در بدن پادتن هایی که برای مبارزه با عفونت تولید می شوند، به علت نامعلومی به گلبول های قرمز حمله می کنند. این واکنش گاهی به دنبال تزریق خون آغاز می شود. مصرف برخی داروها باعث آسیب به گلبول های قرمز می شوند.عوامل خطر…
ادامه مطلب