عنوان دسته بندی

معني اسم پسر | پيشنهاد اسم پسرانه

اسم پسرموچي بزارم پيشنهاد اسم پسرانه اين اسم پسر به چه معني ست چي معني ميده اين اسم پسر حروف الفبا

انتخاب اسم پسرانه با حرف آ ، ا ، الف | با معنی

اسم پسرانه با حرف آ 1 آباد تندرست، سالم، آراسته، مرفه 2 آبادیس نام یکی از طبیبان در دوره هخامنشی 3 آباریس موبد مشهور سلسله هخامنشی 4 آباقا اسم فرزند هلاکوخان مغول، دومین ایلخان مغول 5 آباگران‎ ‎‏ نام سردار شاپور دوم پادشاه ساسانی‏‎ 6 آبان نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم 7 آبان زاد زاده آبان، کسی که در ماه آبان به دنیا آماده باشد. اسم پسرانه 8 آبان یاد به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است. 9…
ادامه مطلب