عنوان دسته بندی

تعبير خواب – جدیدترین “تعبیر خواب” های ایرانی و خارجی

تعبیر خواب

در اين بخش از سايت باعلم ، ميتوانيد” تعبیر خواب” هايی را كه ديده ايد بخوانيد . اين “تعبیر خواب” ها بر اساس گفته های بزرگان بوده و جمع آوری شده است . لطفا به تعبیر خواب هايتان به عنوان سرگرمی نگاه كنيد و تصميم گيری هاي مهم زندگی خود را بر اساس تعبیر خواب انجام ندهيد .

افكار و مشغله های ذهنی فردی و گرفتاری های روزانه و همچنین نوع تغذیه و یا تغییر فصل میتواند روی خواب هایی که میبینیم تاثر گذار باشد . “تعبیر خواب” از زمان های گذشته مورد توجه مردم جهان بوده و هنوز هم افراد زیادی به تعبیر خواب اعتقاد شدید دارند .

از سال جدید به مرور تعبیر خواب های جدید و نظر معبرهای خارجی نیز در سایت قرار خواهد گرفت . تعبیر خواب های خارجی از سال 96 به صورت اختصاصی ترجمه و تهیه خواهند شد

تعبیر خواب آنلاین, تعبیر خواب ابن سیرین, تعبیر خواب امام صادق, تعبیر خواب مورچه, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب مرده, تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام, تعبیر خواب مار,

افتادن | تعبير ديدن خواب افتادن

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در…
ادامه مطلب

اسب | تعبير ديدن اسب در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند بر اسبي برهنه سوار است ، فعلي را مرتکب مي شود که گناه بسيار دارد اگر ببيند اسب برهنه اي رام او شد ، دلالت بر بزرگي و شرف براي او دارد اگر ببيند بر اسبي سوار است و اسب روي بام و ديوار ايستاده است ، دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش مي شود اگر ببيند بر اسبي بالدار سوار است و در هوا مي پرد ، دليل آن باشد که در دين و دنيا شرف و بزرگي اورار خواهد بود و امکان اين نيز است که سفري در پيش داشته باشد تعبير خواب به روايت حضرت دانيال اسب تازي را به…
ادامه مطلب

اره | تعبير ديدن اره در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن اره در خواب بر سه وجه است : فرزند خواهر يا برادر شريک تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب ببيند درختي را با اره بريد ، از معشرت با کسي که تعلقي به او دارد محروم مي شود و يا خودش کناره گيري مي کند ، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد اگر ببيند فرزند ، برادر و خيا خواهر خود را با اره به دو نيم کرد ، دليل آن باشد که همتاي ديگري چون او مي يابد ، يعني فرزند دوتا مي شود و ... تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببيند فرزند ، اره اي به…
ادامه مطلب

برداشتن ابرو در خواب | تعبير ديدن ابرو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشد که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببيند ابرو ندارد يا موي ابرويش ريخته است ، به کاري اقدام مي کند که موجب بدنامي و بي اعتباريش خواهد شد اگر ببيند ابرويش کامل و زيبا شد ، به کاري دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش مي شود اگر ببيند ابرويش…
ادامه مطلب

آيينه | تعبير ديدن خواب آيينه

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد : زن پسري برايش به دنيا خواهد امد مقام و حکومت دوست ويار شريک کار با وضعيت و کيفيت روشن حضرتش بازهم مي فرمايد ، اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آينه در خواب مقام…
ادامه مطلب

تعبیر آويخته شدن در خواب | تعبير ديدن خواب آويختن ( اعدام كردن )

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد، ليكن دليل كه دينش خلل افتد. اگر بيند كه هنگام آويختن، مردمان نظر در وي مي كردند، دليل كه بر عدد آن قوم مهتري و فرمانروائي يابد. اگر بيند كه گروهي جمع شده اند و وي را بياويختند، دليل كه بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد. اگر بيند كه پيري مجهول وي را بياويخت و مردمان به نظاره او همي بودند دليل كه بر خلق جهان فرمانروا شود، چون بيند كه خويشان به نظاره او همي بودند. اگر بيند كه…
ادامه مطلب

آواز | تعبير آواز خواندن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا آواز بلند مرد در خواب ، به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود اگر ببيند آوازش ضعيفشد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی بلندي آواز در خواب براي مردان ، شرف و آوازه و نام آوري است بلندي آواز در خواب براي زنان ، داراي تعبير خوشي نيست و آن…
ادامه مطلب

آلو | تعبير خواب ديدن (خوردن) آلو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آلوي سرخ و سياه ببيند ، دليل بر مال و ثروت است که نصيبش خواهد شد اگر دز خواب آلوي زرد ببيند ، دلالت بر بيماريي دارد که بر او و يکي از بستگان نزديکش عارض مي شود اگر ببيند آلوي سرخ و سياهي به او دادند و او آن را در موقع خوردن شيرين يافت ، نشانه مال و ثروتي است که از طريقي کم زحمت برايش حاصل مي شود اگر در فصل نامناسب ببيند که آلوي زرد خورد ، به غم و اندوه و مصيبت و دشمني و خصومت ميتلا مي شود البته اگر طعم آلو به دهانش ترش باشد ، از شدت مصائب کاسته…
ادامه مطلب

آفتاب | تعبير ديدن آفتاب ( خورشيد ) در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آفتاب را در خواب ديدن به هشت وجه تعبير مي شود خليفه پادشاه و سلطان بزرگ رئيس عامل و مامور امور ارزاق و توشه عدل پادشاه سود و منفهت مردم زن براي مرد و شوهر براي زن کار روشن و نيکو و باز ميفرمايند ، شعاع آفتاب را از خواب ديدن ، بر عکس خود آفتاب تعبير مي شود تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آفتاب در خواب ، پادشاه باشد ماه در خواب ، وزير سلطان است زهره در خواب ، ملکه يا زن سلطان است عطارد در خواب ، دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد مريخ در…
ادامه مطلب

آغوش | تعبير ديدن در آغوش گرفتن در خواب

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد. اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود. اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است . اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي…
ادامه مطلب

آشتي كردن | تعبير ديدن آشتي كردن با كسي در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آشتي کردن در خواب سه وجه دارد درازي عمر قوت و نيرو مندي خلق و خو و اعتقاد پسنديده تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند که شاهد آشتي کردن ، است تعبير آن باشد که عمرش طولاني مي شود اگر ببيند در آشتي کسي را به فساد از دين دعوت کرد ، دليل آن باشد که او را به طلاح و درستکاري و خير و راه راست مي خواند اگر ببيند در آشتي با خشم و غضب کسي را به صلاح مي خواند ، تعبير چنين باشد که او را به فساد و تبهکاري مي خواند و مي کشاند تعبير خواب به روايت منوچهر…
ادامه مطلب

آسياب | تعبير ديدن آسياب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است پادشاه رئيس ثروت مرد دلير خوان سالاري پادشاه و امير تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا است اگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود اگر سنگ آسيابي را فلزي ببيند ، دليل جنگ و پيکار است اگر آسيابي…
ادامه مطلب

آسمان | تعبير ديدن آسمان در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود و اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در آن موضع رنج و بيماري بود و اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در آن ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود و اگر ببيند که آسمان روشن تر از آن بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل آن است در خير روزي که بر او گشوده…
ادامه مطلب

آستانه ( ورودي ) خانه | تعبير ديدن آستانه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوي در ، کفش کن و به هر صورت منطقه اي است که از آن پا به درون خانه مي گذارند و در مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند اگر ببيند آستانه بالائي را از جا بکند ، دلالت بر بيم خود کشي و از ميان بردن خود وجود دارد اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خود را مي کند ، مرد و زن هر دو هلاک مي شوند اگر ببيند آستانه خانه اش خراب…
ادامه مطلب

آتش | تعبير ديدن آتش در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير و نيکي او را خواهد رسيد اگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه…
ادامه مطلب

آبنوس | تعبير ديدن آبنوس در خواب (درختي شبيه درخت گردو )

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن آبنوس در خواب دلالت بر مردي دارد که صفات سختکوشي ، بر سر پيمان ماندن ، به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط مي شود در اشاره امام صادق عليه السلام حرفي از بخيل و خسيس بودن به ميان نيامده است تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آبنوس درختي تناور چون درخت گردو است که در پاره اي از مناطق آفريقا و نواحي هند مي رويد و چوبش به سختي و درخشان شدن مشهور است و سياهي چوب آن که بر اثر قرار گرفتن تنه درخت در آب زيبائي و برق خاصي مي يابد در شعر شاعران متقدم به ذلف يار…
ادامه مطلب

آبله | تعبير ديدن آبله در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است افزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، ...) روا شدن حاجت ايمن شدن از ترس و بيم نگراني تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارد اگر ببيند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی توضيح کرماني که در تعبيرهاي ديگر به آن…
ادامه مطلب

آبگينه | تعبير ديدن آبگينه ( شيشه ،بلور و…) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيد اگر ببيند بر بلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده است نسبتي با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خير و خوشي ميبيند و خوش عاقبتي در انتظار اوست تعبير خواب به روايت حضرت دانيال ديدن آبگينه ( شيشه »بلور و ...) در خواب ، بر زن دلالت دارد اگر ببيند در…
ادامه مطلب

آبشار | تعبير ديدن آبشار در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا يي که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما را به حادثه اي که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد. اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه به…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبير ديدن یا خوردن آب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد يقين قوت کار صعب و دشوار همدم و هم صحبت کسي شدن در خدمت مقام مهم شهر بودن تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است اگر ببيند از دريا آب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد عقيده بر اين…
ادامه مطلب