عنوان دسته بندی

تعبير خواب – جدیدترین “تعبیر خواب” های ایرانی و خارجی

تعبیر خواب

در اين بخش از سايت باعلم ، ميتوانيد” تعبیر خواب” هايی را كه ديده ايد بخوانيد . اين “تعبیر خواب” ها بر اساس گفته های بزرگان بوده و جمع آوری شده است . لطفا به تعبیر خواب هايتان به عنوان سرگرمی نگاه كنيد و تصميم گيری هاي مهم زندگی خود را بر اساس تعبیر خواب انجام ندهيد .

افكار و مشغله های ذهنی فردی و گرفتاری های روزانه و همچنین نوع تغذیه و یا تغییر فصل میتواند روی خواب هایی که میبینیم تاثر گذار باشد . “تعبیر خواب” از زمان های گذشته مورد توجه مردم جهان بوده و هنوز هم افراد زیادی به تعبیر خواب اعتقاد شدید دارند .

از سال جدید به مرور تعبیر خواب های جدید و نظر معبرهای خارجی نیز در سایت قرار خواهد گرفت . تعبیر خواب های خارجی از سال 96 به صورت اختصاصی ترجمه و تهیه خواهند شد

تعبیر خواب آنلاین, تعبیر خواب ابن سیرین, تعبیر خواب امام صادق, تعبیر خواب مورچه, تعبیر خواب حضرت یوسف, تعبیر خواب مرده, تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام, تعبیر خواب مار,

تعبير خواب | معني ديدن ” دريا ” در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب دریا فراخی روزی بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع…
ادامه مطلب

تعبير خواب | تعبير ديدن ” آب خنك ” در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : آب خنک : خوشبختی و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به…
ادامه مطلب

تعبير خواب | تعبير ديدن ” آب چشمه ” در خواب

لوک اویتنهاو می گوید : آبی که از زمین میجوشد : یک خوشحالی غیرمنتظره این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و…
ادامه مطلب

تعبير خواب | تعبير ديدن ” آب تيره رنگ ” در خواب

تام چت ویندرا گوید: اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد لوک اویتنهاو می گوید : پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد جابر مغربی گوید: اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد،سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب راکد و تاریک اندوه است وغصه محمد بن…
ادامه مطلب

بوسه | تعبير ديدن خواب بوسيدن | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت بيند. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا…
ادامه مطلب

بخشيدن | تعبير ديدن خواب “بخشيدن ” | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد، دليل است كه فرزند خود را زن خواهد، يا كسي را از خويشان خود به زن دهد و مال خود بر ايشان قسمت كند. اگر بيند مال خويش را به راه فساد بخشش مي كرد، دليل است كه سوي فساد و حرام گرايد. اگربيند مال خويش بر بيگانگان بخشش مي كرد، دليل كه حالش هم به مرگ او و هم به زندگاني او پراكنده شود. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر بيند مال كسي را بخشش مي كرد به رضاي خداوند مال، دليل خير و شر آن به خداوند مال بارگردد. تعبير…
ادامه مطلب

بالش | تعبير ديدن بالش در خواب | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: كنيزك، سوم: رياست. چهارم: دين نيكو. پنجم: پرهيزكاري و عدل. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين بالش درخواب خادم است بيننده خواب را. اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، يا شخصي به وي داد، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود. اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد، تاويلش به خلاف اين است.اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا…
ادامه مطلب

باغ | تعبير ديدن “باغ ” درخواب | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نيك، سوم: عيش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندي، ششم: شادي، هفتم: كنيزك. و باغ در خواب ديدن قيم زن بود. اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد، دليل كه زني توانگر كند و به شغل او مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند و بعضي از معبران گفته اند: ديدن باغ بر سه وجه است، اول: كدخداي سراي. دوم: قيم زن. سوم: فرزند قُرّةُ الْعَيْن. تعبير خواب به روايت حضرت دانيال ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد،…
ادامه مطلب

بار | تعبير ديدن خواب ” بار ” | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه به ديگري. در اين حالت فرق نمي کند که بار را با ماشين يا گاري يا ليفت تراک و يا هر وسيله ديگري ببريد يا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشيد. اين گوياي رنج و زحمت شما نيست بلکه فرحي است که از سود…
ادامه مطلب

باد | تعبير ديدن خواب وزيدن باد | تعبير خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است. مجلسي رحمت اله عليه مي گويد اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد. محمد بن سيرين معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که…
ادامه مطلب

انگشتر | تعبير ديدن خواب انگشتر

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه…
ادامه مطلب

اندام | تعبير ديدن اندام بدن در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اندام هاي انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جاي خود نوشته مي شود . دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر يک از اعضا و اندام ما تجسم چيزي هستند که به جاي آن چيز در خواب ما شکل مي گيرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشيا اشاراتي مي دهند. روي هم رفته اگر ببينيد اندام شما زياد تر از حد طبيعي شده نشان آن است که ياران و دوستان و احبا شما زياد خواهند شد. متعدد شدن دستها ازتشديد اعمال شما خبر مي دهد. اعمالي که مبتني بر نفس و ذات بيننده…
ادامه مطلب

انجير | تعبير ديدن انجير در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد. تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبير ديدن یا خوردن انار درخواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق خوردن انار شيرين در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع كردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. ليكن انار ترش غم است. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر پادشاه بيند اناري داشت ولايت شهر يابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاري راهزار درم و مردم درويش را ده درم يا يك درم است. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر انار شيرين به خواب بيند، مال جمع كردن است و بعضي از معبران گفته اند يك انار شيرين خوردن در خواب، هزاردرم است كه بيابد و انار ترش غم و اندوه است و اناري كه نداند…
ادامه مطلب

استخوان | تعبير ديدن استخوان در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خويشان، سوم: فرزند، چهارم: قيم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: يار و انباز بود. تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بي گوشت بود، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسي استخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد. ابراهيم كرماني…
ادامه مطلب

اسب | تعبير ديدن اسب در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند بر اسبي برهنه سوار است ، فعلي را مرتکب مي شود که گناه بسيار دارد اگر ببيند اسب برهنه اي رام او شد ، دلالت بر بزرگي و شرف براي او دارد اگر ببيند بر اسبي سوار است و اسب روي بام و ديوار ايستاده است ، دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش مي شود اگر ببيند بر اسبي بالدار سوار است و در هوا مي پرد ، دليل آن باشد که در دين و دنيا شرف و بزرگي اورار خواهد بود و امکان اين نيز است که سفري در پيش داشته باشد تعبير خواب به روايت حضرت دانيال اسب تازي را به…
ادامه مطلب

اره | تعبير ديدن اره در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق ديدن اره در خواب بر سه وجه است : فرزند خواهر يا برادر شريک تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب ببيند درختي را با اره بريد ، از معشرت با کسي که تعلقي به او دارد محروم مي شود و يا خودش کناره گيري مي کند ، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد اگر ببيند فرزند ، برادر و خيا خواهر خود را با اره به دو نيم کرد ، دليل آن باشد که همتاي ديگري چون او مي يابد ، يعني فرزند دوتا مي شود و ... تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببيند فرزند ، اره اي به…
ادامه مطلب

برداشتن ابرو در خواب | تعبير ديدن ابرو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در روياي ابروها را کامل و بدون عيب و نقص ببيند ، زينت و آراستگي دينش به کمال باشد و ديدنداري در حق او تمام است اگر ببيند ابروهايش ريخت ، تعبير چنان باشد که در دينش خلي وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذيرفته است تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر ببيند ابرو ندارد يا موي ابرويش ريخته است ، به کاري اقدام مي کند که موجب بدنامي و بي اعتباريش خواهد شد اگر ببيند ابرويش کامل و زيبا شد ، به کاري دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش مي شود اگر ببيند ابرويش…
ادامه مطلب

آيينه | تعبير ديدن خواب آيينه

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد : زن پسري برايش به دنيا خواهد امد مقام و حکومت دوست ويار شريک کار با وضعيت و کيفيت روشن حضرتش بازهم مي فرمايد ، اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آينه در خواب مقام…
ادامه مطلب

تعبیر آويخته شدن در خواب | تعبير ديدن خواب آويختن ( اعدام كردن )

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد، دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد، ليكن دليل كه دينش خلل افتد. اگر بيند كه هنگام آويختن، مردمان نظر در وي مي كردند، دليل كه بر عدد آن قوم مهتري و فرمانروائي يابد. اگر بيند كه گروهي جمع شده اند و وي را بياويختند، دليل كه بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد. اگر بيند كه پيري مجهول وي را بياويخت و مردمان به نظاره او همي بودند دليل كه بر خلق جهان فرمانروا شود، چون بيند كه خويشان به نظاره او همي بودند. اگر بيند كه…
ادامه مطلب

آواز | تعبير آواز خواندن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا آواز بلند مرد در خواب ، به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود اگر ببيند آوازش ضعيفشد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی بلندي آواز در خواب براي مردان ، شرف و آوازه و نام آوري است بلندي آواز در خواب براي زنان ، داراي تعبير خوشي نيست و آن…
ادامه مطلب

آلو | تعبير خواب ديدن (خوردن) آلو در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آلوي سرخ و سياه ببيند ، دليل بر مال و ثروت است که نصيبش خواهد شد اگر دز خواب آلوي زرد ببيند ، دلالت بر بيماريي دارد که بر او و يکي از بستگان نزديکش عارض مي شود اگر ببيند آلوي سرخ و سياهي به او دادند و او آن را در موقع خوردن شيرين يافت ، نشانه مال و ثروتي است که از طريقي کم زحمت برايش حاصل مي شود اگر در فصل نامناسب ببيند که آلوي زرد خورد ، به غم و اندوه و مصيبت و دشمني و خصومت ميتلا مي شود البته اگر طعم آلو به دهانش ترش باشد ، از شدت مصائب کاسته…
ادامه مطلب

آفتاب | تعبير ديدن آفتاب ( خورشيد ) در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آفتاب را در خواب ديدن به هشت وجه تعبير مي شود خليفه پادشاه و سلطان بزرگ رئيس عامل و مامور امور ارزاق و توشه عدل پادشاه سود و منفهت مردم زن براي مرد و شوهر براي زن کار روشن و نيکو و باز ميفرمايند ، شعاع آفتاب را از خواب ديدن ، بر عکس خود آفتاب تعبير مي شود تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آفتاب در خواب ، پادشاه باشد ماه در خواب ، وزير سلطان است زهره در خواب ، ملکه يا زن سلطان است عطارد در خواب ، دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد مريخ در…
ادامه مطلب

آغوش | تعبير ديدن در آغوش گرفتن در خواب

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد. اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود. اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند. تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است . اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي…
ادامه مطلب

آشتي كردن | تعبير ديدن آشتي كردن با كسي در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق آشتي کردن در خواب سه وجه دارد درازي عمر قوت و نيرو مندي خلق و خو و اعتقاد پسنديده تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند که شاهد آشتي کردن ، است تعبير آن باشد که عمرش طولاني مي شود اگر ببيند در آشتي کسي را به فساد از دين دعوت کرد ، دليل آن باشد که او را به طلاح و درستکاري و خير و راه راست مي خواند اگر ببيند در آشتي با خشم و غضب کسي را به صلاح مي خواند ، تعبير چنين باشد که او را به فساد و تبهکاري مي خواند و مي کشاند تعبير خواب به روايت منوچهر…
ادامه مطلب

آسياب | تعبير ديدن آسياب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آسياب در خواب بر پنج وجه است پادشاه رئيس ثروت مرد دلير خوان سالاري پادشاه و امير تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين آسياب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمني و دعوا است اگر خود را در آسياب ببينيد ، تعبيرش آن باشد که با کسي به نزاع بر خواهد خاست اگر در خواب ببيند که در آسياب خودش است ، در دعوا پيروز مي شود اگر ببيند به تماشاي آسياب بي غله ايستاده است ، دليل آن باشد که به سفر مي رود اگر سنگ آسيابي را فلزي ببيند ، دليل جنگ و پيکار است اگر آسيابي…
ادامه مطلب

آستانه ( ورودي ) خانه | تعبير ديدن آستانه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين منظور از آستانه درگاه خانه ، جلوي در ، کفش کن و به هر صورت منطقه اي است که از آن پا به درون خانه مي گذارند و در مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد ، دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند اگر ببيند آستانه بالائي را از جا بکند ، دلالت بر بيم خود کشي و از ميان بردن خود وجود دارد اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خود را مي کند ، مرد و زن هر دو هلاک مي شوند اگر ببيند آستانه خانه اش خراب…
ادامه مطلب

آتش | تعبير ديدن آتش در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و قدرتمند ترين مقام آنجا براي مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت اگر ببيند آتشي را که در کنارش افروخته شده و او را گزندي نرساند خير و نيکي او را خواهد رسيد اگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه…
ادامه مطلب

آبله | تعبير ديدن آبله در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير آبله در خواب ديدن بر پنج وجه است افزايش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بيننده از ( سفر ، سربازي ، سفر تحصيلي ، ...) روا شدن حاجت ايمن شدن از ترس و بيم نگراني تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر در خواب آبله يا تاول ببينيد ، دلالت بر افزايش مال دارد اگر ببيند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله اي که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست مي يابد و به خواسته هايش نيز ميرسد تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی توضيح کرماني که در تعبيرهاي ديگر به آن…
ادامه مطلب

آبگينه | تعبير ديدن آبگينه ( شيشه ،بلور و…) در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيد اگر ببيند بر بلوري نام پادشاه يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود پادشاه باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده است نسبتي با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خير و خوشي ميبيند و خوش عاقبتي در انتظار اوست تعبير خواب به روايت حضرت دانيال ديدن آبگينه ( شيشه »بلور و ...) در خواب ، بر زن دلالت دارد اگر ببيند در…
ادامه مطلب

تعبیر خواب | تعبير ديدن یا خوردن آب در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق غوطه خوردن و فرو رفتن در آب را به پنج وجه تعبير باشد يقين قوت کار صعب و دشوار همدم و هم صحبت کسي شدن در خدمت مقام مهم شهر بودن تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است اگر ببيند از دريا آب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد عقيده بر اين…
ادامه مطلب