بي رنگ كننده هاي مو ،مو خوره مياورند
اغلب خانمها هم براي اينكه موهاي سفيدشان در روند رنگكردن مو خللي…