21 سنگ neklace (14)

 لوازم مورد نیاز :

سیم فلزی

زنجیر کهنه

گوشواره کریستالی کهنه

سیم چین و انبردست

منجوق های رنگارنگ

کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی

کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی

4 سنگ neklace (19) کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی

کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی

neklace 9 سنگ (1) neklace 10 سنگ (2)

کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی

کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی neklace 15 سنگ (8)

neklace 16 سنگ (9) 17 سنگ neklace (10) 18 سنگ neklace (11) 19 سنگ neklace (12)

20 سنگ neklace (13)

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

 

کلید وازه ها:درست کردن گردنبند از گوشواره کهنه و مواد بازیافتی آموزش تصویری، ایده درست کردن گردنبند از گوشواره کهنه آموزش تصویری درست کردن گردنبند با مواد بازیافتی آموزش تصویری،آموزش کار با مواد بازیافتی آموزش تصویری درست کردن گردنبند،هنر خانه داری،کاردستی ساده گردنبند با مواد دور ریختنی،درست کردن گردنبند با مواد دور ریختنی، آموزش تصویری و گام به گام کاردستی با مواد بازیافتی آموزش ساخت گردنبند دخترانه،آموزش ساخت گردنبند،آموزش ساخت کاردستی