باشگاه خبرنگاران، تصویر مهران غفوریان و همسرش را منتشر کرده است.

تصویر مهران غفوریان و همسرش

 اخبار فرهنگی – باشگاه خبرنگاران