مقدار پارچه: تافته 1متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 70 سانتیمتر به عرض 140 سانتیمتر
وسائل لازم: زیپ 40 سانتی، قزن
 قسمت های الگو:
آستری ـ 41 – پیش یکبار از تای پارچه
42- پشت 2 بار
تافته- 43- 43 آ – پیش یکبار، پشت یکبار
قبل از برش قسمت های 43-43آ را بهم بچسبانید و سپس روی پارچه قرار دهید.
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:

درز وسط پشت را بدوزید. درز پهلوی سمت راست را چرخ کنید. درز پهلوی سمت چپ را تا سر علامت زیپ بدوزید. پهلوی سمت راست و چپ را آستری چین بکشید. درز سمت راست را بدوزید. درز پهلوی سمت چپ را تا سر علامت زیپ چرخ کنید. لبه پایین پیراهن رو را چین بکشید و به لبه پایین آستری بدوزید. لبه بالای پیراهن روی را به لبه بالای آستری چرخ کنید. زیپ را بدوزید. در انتهای زیپ قزن بدوزید.

الگوها

2 1

مجله اينترنتي با علم