ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی

برای ساخت گل با کاغذ کشی نیاز به  کاغذ کشی با رنگ های مختلف داریم.

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

کاغذ کشی را از روی الگو مثل تصویر برش زده یک پیچ داده روی هم می آوریم کمی وسط آن را گود می کنیم.

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

برای ساخت گل با کاغذ کشی کاغذ را برش داده مانند شکل ، دور ساقه پیچیده و با نخ ببندید.

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

گلبرگها را دور آن با نخ ببندید.

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش گلسازی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

با نوار گاترین سبز انتهای گلبرگ ها و ساقه را پوشش می دهیم.

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش گلسازی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی

برای ساخت گل با کاغذ کشی کاغذ سبز را دور کار پیچیده حالت می دهیم با دست.

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

این هم آموزش ساخت گل با کاغذ کشی با کاغذ سبز

طرز ساخت گل با کاغذ کشی,گلهای رنگی با کاغذ کشی,آموزش هنر گلسازی

آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش گلسازی

ساخت گل با کاغذ کشی,آموزش گلسازی

آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی

گلهای آماده شده را به شکل های مختلف می شود تزیین کرد.

گردآوری : بخش خانه داری بیتوته

منبع : flowermaking.ir