تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب
تعبیر خواب آسمان ابری, تعبیر خواب آسمان پر ستاره, تعبیر خواب

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد

اگر ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد دلیل آن است در خیر روزی که بر او گشوده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار بود بکردار عمودها ، دلیل کند که پارسیان آن موضع را سلامت و نصرت بود و اگر ببیند که آسمان را همی پرستید دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر خود را در آسمان ببیند ، تعبیر آن باشد که سفری در پیش خواهد داشت پر حاصل ، در افزایش مقام دنیائی و عزت و سرافرازی

اگر ببیند که در آسمان پرواز می کند ، سفری پر برکت و نعمت او را تقدیر شده است

اگر ببیند به آسمان رفت و نخواست به زمین باز گردد ، بزرگی خواهد یافت و به مطلب بزرکی که در نظر دارد خواهد رسید

اگر ببیند مستقیم پرواز کرد تا به آسمان رسید ، رنج و گزند و زیان آسیبی به او خواهد رسید

اگر در رویا ببیند که از آسمان ندایش می دهند ، دلیل خیرو سلامت بر اوست

اگر مرغی را در آسمان ببیند که با او سخن می گفت ، دلیل آن شادمانی است ، شاید بر اثر خبری که انتظارش نمی رفته است

تعبیر خواب آسمان به روایت حضرت دانیال

 

اگر خود را در آسمان اول ، منظور مطلق آسمان است ، دید اجلش نزدیک شده است

اگر در آسمان دوم ببیند ، در کسب علم و دانش موفق خواهد بود

اگر در آسمان سوم ببیند ، در امور دنیا و کسب مال به موفقیت می رسد

اگر دز آسمان چهارم ببیند ، به بزرگان نزدیک شود و تقرب جوید

اگر در آسمان پنجم ببیند ، ترس و بیمی برایش بروز خواهد کرد

اگر در آسمان ششم ببیند ، به خوشبختی ، خوش طالعی و دولت و نیکی خواهد رسید

آسمان هفتم دیدن را نشاید ….

اگر ببیند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته یافت ، در کار و امورش به وسیله مردی بزرگ بسته خواهد شد

اگر ببیند که نمی تواند به آسمان نگاه کند و سر را به زیر بیندازد ، از تقرب و همراهی و هم صحبتی مردی بزرگ بی نصیب خواهد شد

اگر ببیند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ، در های علم و حکمت و دانش به رویش گشوده می شود

تعبیر خواب آسمان به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببیند در آسمان، چون زمین خانه و سرایی دارد ، اجلش نزدیک است

اگر ببیند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زمینی است ، به دنیا مغرور و فریفته است

اگر ببیند از آسمان عسل می بارید ، خیرو نعمت و برکت برای مردم است

اگر دید ریگ یا خاک از آسمان می بارید اول ، اگر کم بارید خوب است دوم اگر زیاد بارید بد است

اگر ببیند از آسمان ما ، عقرب و یا سنگ بارید ، بلای آسمانی و غضب الهی بر آن سرزمین وارد بیاید

اگر ببیند که خود را از آسمان آویخته است ، دلیل آن باشد که کارش بالا می گیرد

تعبیر خواب آسمان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است.

http://www.beytoote.com