مقدار پارچه: تافته 2 متر به عرض 150 سانتیمتر، آستری 40/1 متر به عرض 150 سانتیمتر
وسائل لازم: زیپ 40 سانتی، 2عدد دکمه، قزن

 قسمت های الگو:
55- بالاتنه پیش 2 بار، تکه دور حلقه گردن 4 بار *
56- بالاتنه پشت 2 بار *
57- تکه کمری پیش یکبار از تای پارچه، تکه کمری پشت 2 بار *
58- تکه چین دار پیش 2 بار
59- تکه چین دار تکه کمری پیش یکبار از تای پارچه، تکه کمری چین دار پشت 2 بار
60-60آ- دامن پیش یکبار از تای پارچه، پشت 2 بار
علامت * مطابق رویه از آستری بریده شود.
قبل از برش 60-60آ را بهم بچسبانید و سپس روی پارچه قرار دهید.
قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:

ساسون پیش را بدوزید. تکه چین دار پیش و تکه کمر پیش و پشت را به اندازه تکه های زیر چین بکشید. روی تکه زیر قرار دهید. درز پهلوی بالاتنه را چرخ کنید. درز پهلوی تکه کمری همراه با چین رو را چرخ کنید.

درز وسط پشت دامن را بدوزید. تکه دور حلقه گردن را آماده کنید و به لبه بالاتنه بدوزید. بالاتنه را از خط وسط پیش روی هم قرار دهید. تکه کمری را به بالاتنه چرخ کنید. دامن را به تکه کمری بدوزید. زیپ را چرخ کنید. در انتهای زیپ قزن بدوزید. به لبه انتهای تکه دور حلقه گردن دکمه بدوزید.

 

الگوها

آموزش دوخت لباس شب + الگو
آموزش دوخت لباس شب + الگو

2

مجله اينترنتي با علم