مقدار پارچه: ابریشمی 40/2 متر به عرض 120 سانتیمتر
وسائل لازم: زیپ 50 سانتی، لایی چسبی، قزن

 قمست های الگو:
43- بالاتنه پیش یکبار از تای پارچه، سجاف یکبار از تای پارچه
44- پشت 2 بار
45- دامن پیش یکبار از تای پارچه، دامن پشت 2 با ر
قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:
ساسون پیش و پشت را بدوزید. درز وسط پشت دامن را چرخ کنید. پیلی ها را مرتب کنید. O روی X را از روی علامت و تا چند سانتیمتر چرخ کنید. درز سر شانه، پهلو بالاتنه و پهلوی دامن را چرخ کنید. دامن را به بالاتنه وصل کنید. زیپ را بدوزید. سجاف را آماده کنید، حلقه گردن و آستین را سجاف کنید. در انتهای زیپ قزن بدوزید. لبه پایین پیراهن را تمیز دوزی کنید.

الگوها

1 2

مجله اينترنتي با علم