مقدار پارچه: پشمی 70/2 متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 70/2 متر به عرض 140سانتیمتر
وسائل لازم: 5 عدد دکمه، لایی چسبی

3
 
 قمست های الگو:
پیش 2 بار، سجاف 2 بار*
پشت یکبار از تای پارچه، سجاف یکبار از تای پارچه *
آستین 2 بار *
یقه 2 بار از تای پارچه
علامت * مطابق رویه یکبار از آستری بریده می شود.
قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده است، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید.

طرز دوخت:

ساسون پیش را بدوزید. درز سر شانه، پهلو و زیر آستین را چرخ کنید. آستین را به بالاتنه وصل کنید. یقه را آماده کنید. سجاف را آماده کنید. سجاف را روی یقه و بالاتنه قرار دهید و بدوزید. آستری را آماده کنید. اپل ها را روی سر شانه میزان کنید. پالتو را بطور کامل آستر کشی کنید. با توجه به علامات جا دکمه باز کنید.الگو ها

1 2

مجله با علم