527. ازدواج موقّت از نظر اسلام چه حکمی  دارد؟

ج. جایز، بلکه مستحبّ است.

جواز مطلق ازدواج موقّت

528. آیا براى مردى که همسر دایم دارد، ازدواج موقّت جایز است؟

ج. جایز است.

 

اگر پدر اجازه‏ى ازدواج با کفو را ندهد

529. اگر پدر تا بیست یا سى سال دختر خود را تزویج نکند و دختر هم بخواهد با کفو شرعى خود صیغه کند، آیا اذن پدر لازم است یا خیر؟

ج. با فرض آن که دختر رشیده و عاقله است و زوجى را که براى خود در نظر گرفته کفو او مى‏باشد و با اجتماع تمام شرایط، پدر از اذن امتناع نماید، اعتبار اذن پدر ساقط مى‏شود و در هر حال رعایت احترام پدر و استیذان از او بشود خصوصا در عقد انقطاعى، واللّه‏ العالم.

 

صیغه دختر بدون اذن پدر

530. آیا دختر باکره‏اى را که بالغ و عاقل و رشیده است، بى ‏اذن پدر او مى‏توان متعه کرد؟

ج. بنابر احتیاط، تکلیفا باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد، چون تکوینا مفسده دارد.

اجازه پدر در دختر غیرباکره

531. زنى که در اثر زنا یا پریدن، بکارتش از بین رفته باشد، آیا براى ازدواج موقّت اجازه گرفتن از پدرش لازم است یا خیر؟

ج. اگر بکارتش به جماع از بین رفته، نیاز به اجازه ندارد.

عقد موقت دوشیزه بدون اطلاع دادن به خانواده ‏اش

532. آیا صیغه خواندن براى دختر باکره بدون اطلاع خانواده‏ اش صحیح است؟ صحبت کردن آن‏ها با هم‏دیگر چه حکمی  دارد؟

ج. باید احتیاطا با اجازه‏ ى پدر دختر باشد و صحبت کردن بدون اجرا عقدى مثل صحبت کردن با نامحرم‏هاى دیگر است.

زایل شدن بکارت با غیر جماع

533. آیا ازدواج موقت با دخترى که بکارتش از راه غیر شوهر کردن از بین رفته است، نیاز به اذن پدر دارد؟

ج. اگر به غیر جماع زایل شده، باز هم نیاز به اذن پدر دارد، بنابر احتیاط ذکر شده.

اعتماد به گفته دختر در عقد موقت

534. در عقد موقت آیا به صرف گفته‏ى دختر که «پدر او راضى است»، نیازى به گرفتن پاسخ پدر هست یا خیر؟

ج. ظنّ به صدق او باشد، کفایت مى‏کند.

صیغه جهت رابطه شغلى

535. اگر در ازدواج موقت با دختر باکره بالغه و رشیده، ـ که فقط به منظور رابطه ‏ى متعارف شغلى و… باشد، نه مسایل زناشویى ـ ، آیا اجازه ولىّ او شرط است؟

ج. در لزوم اجازه به نحوى که ذکر شد، فرقى نمى‏کند.

صیغه براى فرار از گناه

536. دخترى بالغ ـ که قبلاً توسّط زنا ازاله‏ى بکارت شده است و خانواده‏ ى او مطّلع نمى‏باشند ـ تمایل به متعه با مرد مسلمانى را دارد. لکن حاضر به مطّلع کردن خانواده نیست و مرد مُصرّ به اذن از ولى است و از طرفى احتمال دارد که در پنهانى به زنا بیفتد. آیا بدون اذن، عقد موقّت وى جایز است؟

ج. در این فرض جایز است.

تخلف از اذن پدر در ازدواج دایم

537. پدر به دختر اذن ازدواج دایم داده، آیا مى‏تواند عقد انقطاعى کند؟

ج. تکلیفا بنابر احوط، جایز نیست و وضعا صحیح است.

ازدواج با کسى که پدرش فوت کرده است

538. اگر پدر دختر باکره‏ اى فوت کرده باشد، مى‏توان او را صیغه نمود؟

ج. اگر جدّ پدرى ندارد، جایز است.

ازدواج موقت و رابطه‏ ى آن با نظام اجتماعى

539. آیا ازدواج موقت مرد به نفع جامعه است یا باعث متلاشى شدن جامعه مى‏گردد؟

ج. به نفع جامعه است.

عدم ذکر مدّت و مهر در عقد موقّت با فرض دخول

540. عقد موقّتى واقع شده است که به جهت جهل به مسأله یا فراموشى، مدّت و مهر را مشخّص نکرده‏اند و جماع واقع شده است، حکم قضیه چیست؟

ج. حکم زنا را ندارد و اگر قصد مطلق نکاح را داشته‏اند، منقلب به عقد دایم و مهرالمثل مى‏شود.

عدم زوال محرمیّت با مادر زن بعد از پایان مدّت عقد

541. خانمی  دختر نابالغ خویش را براى مدّت دو روز براى مردى صیغه مى‏خواند. آیا بعد از اتمام زمان صیغه به طور دایمی  براى این خانم محرم است یا خیر؟

ج. بله محرم است، اگر با اذن ولىّ شرعى او بوده است و احوط این است که مدّتى پس از بلوغ را هم جزو زمان عقد قرار دهند هر چند بعدا زوج ابرا کند و آن زمان را ببخشد.

ازدواج موقت پسر و دختر با انگیزه‏ هاى مختلف

542. اگر پسر و دخترى بخواهند از طریق ازدواج موقّت با همدیگر رابطه‏ ى شرعى داشته باشند، در صورت‏هاى زیر چه شرایطى معتبر است؟

1) اگر رابطه صرفا رابطه‏ ى متعارف شغلى یا تحصیلى باشد؟

2) اگر رابطه صرفا به خاطر استمتاع، جنسى بدون دخول باشد؟

3) اگر رابطه به خاطر آمیزش جنسى (دخول) باشد؟

ج. در تمام صور جایز است، ولکن در باکره با اجازه ‏ى پدر احتیاطا.

عقد موقّت براى محرمیّت

543. اگر شخصى دختربچّه‏ ى خود را که قابل تمتّع نیست، به مدّت کوتاهى به منظور محرم شدن مادر آن بچّه به داماد، به عقد انقطاعى وى درآورد، آیا مادر آن بچّه به آن شخص محرم مى‏شود؟

ج. بله، محرم مى‏شود؛ هر چند احتیاط این است که مقدارى بعد از بلوغ را هم داخل کند، هر چند بعدا شوهر بقیه مدت را ابرا کند.

شرایط ازدواج موقت

544. ازدواج موقت چه شرایطى دارد؟ آیا برقرارى رابطه با نامحرم به این نیّت که در آینده با هم ازدواج کنیم جایز است؟

ج. باید در ازدواج موقت مهر و مدت معین شود و بنابر احتیاط با اجازه‏ ى پدر دختر صیغه‏ ى صحیح خوانده شود، و رابطه با نامحرم حرام است.

ازدواج موقت و ضرر به دختر

545. آیا ازدواج موقت که موجب از بین رفتن بکارت مى‏شود، به ضرر دختر نیست؟

ج. امکان دارد.

نفقه زن در ازدواج موقت

546. آیا در ازدواج موقت نفقه زن بر مرد واجب است؟

ج. خیر، واجب نیست.

تفاوت عقد موقت و زنا

547. فرق صیغه عقد موقت و زنا چیست و آیا مرد خودش مى‏تواند عقد را جارى کند؟

ج. عقد موقت مثل دایم مشروع و مشروط به شرایط است و مرد هم مى‏تواند صیغه‏ ى صحیح را جارى کند و هم چنین زن نیز مى‏تواند صیغه را خود جارى نماید.

حرمت مادر زن بر داماد در عقد موقت

548. آیا در ازدواج موقت نیز مادر زن بر داماد حرمت دایمی  پیدا مى‏کند؟

ج. بله.

وکیل گرفتن جهت اجراى صیغه عقد

549. حکم وکیل گرفتن و خواندن صیغه در عقد موقت چیست؟

ج. به ذیل مسأله ى 1883 رساله رجوع شود.

حقوق همسران در ازدواج موقت

550. زن و مردى که صیغه شده‏ اند، چه حقوقى نسبت به هم دارند؟

ج. مرد حق استمتاع و زن حق مهر دارد.

سهو در مهریّه‏ ى عقد موقّت

551. فردى قبل از ازدواج دایم، ازدواج موقّت کرده است و توافقى که روى مهریّه عقد دایم شده بود را سهوا مهریّه عقد موقّت قرار داده‏اند، تکلیف چیست؟

ج. احتیاط در این است که شوهر مدت عقد موقت را ببخشد و زن هم او را از مهر ابرا کند و باز عقد موقّت را تجدید کنند.

بذل مدت ولىّ یا قیّم صغیر

552. در عقد موقّتِ صغیر، آیا ولىّ یا قیّم وى مى‏تواند بذل مدّت به زوجه نماید؟

ج. ولىّ یا قیّم با اذن حاکم مى‏تواند با گرفتن مالى از زوجه که به نفع صغیر است، بذل مدت نماید و احتیاط در موارد امکان صبر ـ مثل نزدیک بودن زمان بلوغ ـ ترک نشود.

شرط نفقه در ازدواج موقت

553. در عقد ازدواج موقّت، آیا شرط نفقه نافذ است؟

ج. اگر شرط اعطاى مقدار نفقه باشد، ظاهرا آن شرط الزام‏آور است، اگرچه تخلّف آن موجب خیار در عقد نکاح نیست.

اختلاف زوجه با زوج و عاقد در دایم یا موقّت بودن عقد

554. بین زوجین اختلاف شده و زوجه مى‏گوید عقد، دایم بوده و زوج و عاقد مى‏گوید موقّت بوده است. قول کدام یک مقدّم است؟

ج. ظاهرا قول زوج و عاقد مقدم است؛ زیرا آن‏ها منکر علقه‏ى زوجیّت پس از مدت هستند و زوجه مدّعى آن است که اگر زوجه بیّنه اقامه نکند، منکر حلف مى‏کند. گرچه احتیاط در این است که زوج پس از انقضاى مدّتى که قایل است، طلاق را اجرا کند.

اجراى عقد موقت بدون حضور شاهد

555. آیا انسان بدون وجود شاهدى مى‏تواند صیغه عقد موقت را بخواند؟ در صورت مواجه شدن با نیروهاى انتظامی  چگونه باید جواب دهد؟

ج. بدون شاهد هم مى‏توانند عقد بخوانند و قول آن‏ها هم به خواندن عقد، قابل قبول است.

کم‏ترین و بیشترین زمان ازدواج موقت

556. کم‏ترین و بیشترین زمان ازدواج موقت چه قدر است؟

ج. مقدار، منوط به رضایت طرفین است و فرقى بین این که زمان آن بلند یا کوتاه باشد نیست؛ پس در طرف طول زمانى که مظنون است عدم بقا تا آن زمان تا به سفاهت نرسد، و در طرف کوتاهى، به لحظه معیّن با قابلیت استمتاع؛ اگرچه به غیر جماع باشد در آن زمان کافى است.

تمدید عقد موقت

557. در عقد موقت اگر هنوز مدت تمام نشده باشد مى‏توان مدت را تمدید کرد، یا این که آن را به عقد دایم تبدیل کرد؟

ج. قبل از پایان مدت یا بخشیدن بقیه مدت، عقد دایم یا موقت باطل است. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‏ى 1904 رساله رجوع شود.)

بطلان عقد موقّت با عدم تعیین مهر و تحقّق وطى به شبهه

558. مردى زنى را به این صورت فریب داده که به او گفته من تو را به نکاح دایم خود درمى‏آورم، ولى شرط نکاح دایم این است که اوّل تو را به عقد موقّت درآورم. او را بدون تعیین مهر به عقد موقّت درآورده، با رضایت زن، و پس از آن، از او ازاله‏ى بکارت کرده و مبلغى را به او داده و او را رها کرده است. آیا این عقد صحیح است؟ حکم قضیه را بیان فرمایید.

ج. چون مهر را در عقد موقت تعیین نکرده، آن عقد باطل بوده است. اگر مرد دانسته این کار را کرده، این وطى از طرف او زنا است، ولى چون زن این را نمى‏دانسته از طرف او وطى به شبهه بوده و در وطى به شبهه چه از طرف زن به تنهایى یا از طرف هر دو باشد، زن استحقاق مهرالمثل را دارد و چون ازاله‏ى بکارت شده، استحقاق مهرالمثل باکره را دارد و ارش‏البکاره هم در همان مهر تداخل مى‏کند.

حکم عدم ذکر مدّت در عقد موقّت

559. اگر در ازدواج موقت از روى فراموشى و یا به علت جهل نسبت به مسأله، ذکر مدّت انجام نشود، حکم آن چیست؟

ج. آن نکاح باطل است، ولى اگر قصد عاقد به قصد اصل نکاح منحل شود و قصد متعه از باب تعدّد مقصود باشد، عقد منقلب به دایم مى‏شود، به خلاف وحدت مقصود؛ و در موردى که تحلیل قصد واضح نیست، احتیاط در این است که اگر راضى به دوام باشند، عقد را تجدید کنند و اگر راضى به آن نباشند، طلاق دهند.

عدّه‏ ى متعه

560. عدّه‏ى زنى که حیض مى‏شود ـ در ازدواج موقت ـ دو حیض است. حال اگر زن بعد از انقضاى مدت بلافاصله حیض شود و پس از انقضاى حیض و پاک شدن و فاصله شدن کم‏ترین زمان پاکى که 10 روز است با خوردن قرص حیض شود ـ که مجموع مدّت عدّه مثلاً 20 روز مى‏شود ـ آیا مى‏تواند شوهر کند؟

ج. ظاهرا مى‏تواند.

متعه در عدّه‏ى رجعیّه

561. در عدّه‏ى رجعیّه فردى عیال قبلى خود را متعه مى‏کند. آیا متعه صحیح است؟ و آیا عمل او رجوع محسوب مى‏شود؟

ج. متعه لغو است، ولى رجوع محسوب مى‏شود، ظاهرا.

مجهول بودن زمان متعه

562. اگر در عقد متعه مدّت ذکر شود ولى مجهول باشد، مثل بازگشت فلان مسافر از سفر، آیا متعه باطل است یا به دایم منقلب مى‏شود؟

ج. ظاهرا متعه باطل است.

اعتبار قول زن در یائسگى و بیوه بودن خود

563. اینجانب تصمیم به ازدواج موقّت با زن یائسه‏اى دارم. اگر از وى سؤال کنم که یائسه هستى و در جواب بگوید آرى، هم چنین اگر سؤال شود که شوهر دارد یا نه، بگوید شوهر ندارم، آیا قول او شرعا حجّت است و من مى‏توانم با او ازدواج کنم؟

ج. اگر بر کذب او یقین ندارید، ادّعاى او در این که خلیّه است و مى‏تواند شوهر کند قابل اعتماد است و اگر متّهمه است، بهتر است مراعات احتیاط شود.

564. دخترى 24 ساله هستم. حدود 6 سال پیش در حالى که باکره بودم، به صیغه‏ ى موقّت مردى درآمدم و اکنون بعد از 6 سال احتمال 99% مى‏دهم که نه مهریّه تعیین شده بود و نه مدّت عقد مشخص گردیده بود و اکنون هم هیچ دسترسى به آن مرد ندارم. تکلیف بنده چیست؟ آیا بنده به عقد دایم ایشان درآمده ‏ام یا این که عقد باطل بوده و اکنون مى‏توانم ازدواج کنم؟

ج. اگر عقد دایم بوده و مهر قرار داده نشده، به مهرالمثل برمى‏گردد و اگر عقد موقّت بوده و مهر قرار داده نشده، عقد باطل است و اگر عقد موقّت بوده و زمان ذکر نشده، در صورتى که قصد خصوص عقد موقت ـ به طورى که بر عقد دایم اصلاً راضى نباشد ـ نشده، به دایم منقلب مى‏شود.

 

ازدواج موقّت 99 ساله

565. آیا ازدواج موقّت 99 ساله صحیح است و آیا حکم عقد دایم را پیدا مى‏کند؟

ج. تا هر مقدارى که به سفاهت نرسد، ازدواج موقّت صحیح است.

جهل به تعیین زمان و مهر در عقد

566. اگر بدون علم به لزوم تعیین مهر و زمان در ازدواج موقت، زن و مردى ازدواج کنند و فرزندى حاصل شود، بعد به لزوم تعیین پى ببرند، آیا ازدواج آن‏ها حرام بوده و بچه آن‏ها حلال‏زاده نمى‏باشد؟

ج. اگر منقلب به ازدواج دایم نشده باشد، وطى به شبهه و آن فرزند، فرزند شبهه و حلال زاده است.

اجبار مرد بر بخشش مدت عقد

567. در ازدواج موقت، در شرایطى که زن در عسر و حرج واقع شود، آیا اجبار مرد بر بذل مدت باقى مانده صحیح مى‏باشد؟

ج. خیر، مگر از جانب حاکم شرع جامع شرایط باشد.

چگونگى ازدواج موقت با زنان غیر مسلمان

568. آیا نحوه ازدواج موقت با زن مسلمان و غیر مسلمان متفاوت است؟ اگر زن و مرد از دو جاى متفاوت و با زبان مختلف باشند، نحوه جارى ساختن صیغه موقت چگونه است؟

ج. نحوه‏ى ازدواج تفاوت ندارد و در اجراى صیغه، باید هر کدام بفهمد که عقد ازدواج را اجرا مى‏کند.

عقد موقت با اهل کتاب بدون مهریه

569. ازدواج موقت با زنان اهل کتاب که بدون مهریه، راضى به این ازدواج باشند صحیح است؟

ج. باید مهر معیّن داشته باشد.

ازدواج موقّت با زوج مدّعىِ اسلام و انکشاف زرتشتى بودن وى

570. مردى است زرتشتى به زن مسلمانى مراجعه و خود را مسلمان و پیرو شریعت مقدّس اسلام معرّفى مى‏کند. مطابق موازین شرع اسلام، نزد عاقد مسلمان و واجد شرایط با انعقاد عقد ازدواج به طریقه‏ى اسلمی  و به صورت موقت آن زن را تزویج و در سند نکاحیّه رسمی ، مذهب خود را مسلمان اعلام مى‏دارد. بعدا معلوم مى‏گردد که او مجوسى است، حاصل این ازدواج دو فرزند است. حکم ازدواج فوق چیست؟ آیا این مرد و دو نفر فرزندان مذکور مسلمان شناخته مى‏شوند؟ زوجه مذکوره چه وظیفه‏اى دارد؟

ج. طریقى براى صحّت نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حتى در عقد موقت نیست، اگرچه کتابى یا مجوس باشد. پس با تفحّص از حال فعلى و سابق، اگر اسلام مرد احراز شد که ملتزم به لوازم اسلام و ایمان است و در حال عقد این چنین بوده است، یا آن‏که اماره‏ى معتبر بر اسلام و ایمان آن وقت به دست آمد که احکام اسلام بار مى‏شود؛ و در غیر این صورت نسبت اولاد به مادر صحیح است و آن‏ها تابع مادر ـ که اشرف است در اسلام ـ مى‏باشند و جدایى مادر از زوج لازم و متعیّن مى‏گردد و عدّه‏ى وطى به شبهه بر مادرى که ندانسته بوده، ثابت است.

ازدواج موقّت با زن مجوسى

571. آیا ازدواج موقّت با زن مجوسى جایز است یا نه؟

ج. محلّ تأمّل است. پس باید احتیاطا ترک شود.

عقد موقّت اهل کتاب توسط مرد مسلمانى که همسر مسلمان دارد

572. آیا مرد مسلمانى که همسر مسلمان دارد، مى‏تواند زن اهل کتاب را به عقد موقّت خود درآورد؟

ج. مى‏تواند با آنان به صورت عقد موقت ازدواج کند.

عقد موقت زنان فاحشه

573. آیا فواحش را مى‏توان عقد موقّت کرد؟

ج. بله، مى‏شود، هر چند خلاف استحباب است.

به عقد درآوردن زنان خیابانى

574. متعه نمودن زنان بدکاره چه حکمی  دارد؟ و باید شرایط ازدواج موقت از نظر عده و… رعایت شود یا نه؟

ج. متعه کردن آن‏ها قبل از توبه ‏ى شان، کراهت دارد و باید تمام شرایط ازدواج موقت رعایت شود.

عدم لزوم فحص از عده‏ ى زن

575. مردى زنى را به عقد موقّت خود درمى‏آورد. در بین مباشرت با آن زن شکّ مى‏کند که آیا او از زنانى است که زیاد صیغه مى‏شود و عدّه نگه نمى‏دارد یا نه؟، آیا تحقیق واجب است؟

ج. واجب نیست.

ثبت ازدواج موقت

576. آیا در ازدواج موقت نیازى به ثبت آن در محضر رسمی  مى‏باشد؟

ج. شرعا لازم نیست.

صیغه زن بدون اجازه از همسر

577. اگر مردى به همسرش دسترسى نداشته باشد، آیا بدون اجازه او مى‏تواند زنى را صیغه کند؟

ج. بله، مى‏تواند.

ازدواج موقت مرد با داشتن همسر دایم

578. آیا مرد با داشتن همسر دایم، مى‏تواند ازدواج موقت کند؟ رضایت و اجازه همسر دایمی  او چه نقشى دارد؟

ج. مى‏تواند و نیازى به اجازه‏ ى همسر دایمی  ندارد.

ازدواج موقت براى کسى که طواف نساء را انجام نداده است

579. کسى که طواف نساء و نماز آن را به جا نیاورده، آیا مى‏تواند ازدواج موقت کند؟

ج. خیر، نمى‏تواند.

فرزند حاصل از ازدواج موقت

580. فرزندى که از ازدواج موقت متولد مى‏شود مربوط به پدر است یا مادر؟

ج. مربوط به هر دو است.

581. آیا این مطلب صحیح است که مسؤولیت طفل حاصل از نزدیکى در زمان ازدواج موقت با مرد نمى‏باشد؟

ج. خیر، صحیح نیست.

زنا در ایام عقد موقت

582. در ازدواج‏هاى وقت، که گاهى شوهر براى مدتى طولانى مفقود مى‏شود، اگر زن در این مدت مرتکب زنا شود، آیا بر شوهرش حرام ابدى مى‏شود؟

ج. خیر، حرام نمى‏شود.

فریب مرد در ازدواج

583. زنانى که شناخته شده هستند که فقط براى گرفتن مهریه ازدواج مى‏کنند و بعد از گرفتن آن از شوهر جدا مى‏شوند، اگر کسى عالم یا جاهل به این موضوع با آن‏ها ازدواج کند و این بلا بر سر او آید، آیا مى‏تواند از دادن مهریه خوددارى کند یا خیر؟

ج. خیر، باید مهریه را بدهد؛ ولى در موقت تا مدت تمام نشده، حق استمتاع دارد و در دایم، طلاق به دست شوهر است و اگر ادعاى تدلیس در بین است، به حاکم شرع مراجعه مى‏شود.

انکار طفل در عقد موقت

584. شخصى زن جوانى را متعه کرده و با اقرار خود مواقعه نیز انجام شده و زن مزبور پس از آن حامله شده است و طفل را به مرد متمتّع نسبت مى‏دهد ولى مرد منکر الحاق ولد به خود مى‏باشد. آیا قسم به نفى ولد از طرف مرد در این صورت مشروعیّت دارد؟

ج. اگر معلوم نباشد که به مجرد احتمال یا گمان نفى کرده، به نفى ولدِ شوهر، ولد منتفى مى‏شود ظاهرا، اگرچه نفى براى او بدون علم تکلیفا جایز نیست؛ اگرچه عزل نماید یا ظنّ به انتفا داشته باشد یا زن را متهمه بداند، و على اى حال در عقد انقطاعى لعان نیست.

نفى فرزند در ازدواج موقت

585. فرزندى که در ازدواج موقت حاصل مى‏شود، اگر زن آن را به مرد نسبت دهد، مرد مى‏تواند آن را از خود نفى کند؟ اگر اقرار به مباشرت داشته باشد، نفى ولد چه حکمی  دارد؟

ج. خیر، اگر علم به نفى ندارد نمى‏تواند نفى ولد کند و با علامات مفیده‏ى ظن به انتفا، محکوم به لحوق است به واسطه‏ ى فراش، و در صورت نفى زوج، ولد بدون لعان از او منتفى است.

 

عدم اطلاع از وضعیت شوهر در عقد موقت

586. تکلیف زنانى که براى چند سال به ازدواج موقت مردى در مى‏آیند؛ ولى بعد از مدتى دیگر، از آن مرد خبرى نمى‏شود، چه مى‏باشد؟

ج. باید صبر کنند تا مدت عقدشان تمام شود.

اطاعت زن از مرد در عقد موقت

587. در ازدواج موقت، حدود اطاعت زن از شوهر، شامل چه مواردى مى‏باشد؟

ج. در استمتاعات باید تمکین کند.

تبدیل عقد موقّت به دایم

588. هر گاه زنى را یک ساله متعه کرده پس از شش ماه مى‏خواهد او را به عقد دایم درآورد، وظیفه چیست؟

ج. آن شش ماه دیگر را ببخشد، بعد او را عقد کند.

بخشش نصف مدّت

589. در عقد موقّت، شوهر نصف مدّت را مى‏بخشد. آیا مهر هم تقسیط مى‏شود یا همه‏ى مهریه را باید بپردازد؟

ج. اگر قبل از دخول باشد، نصف مهر و اگر بعد از دخول باشد، تمام مهر را باید بپردازد.

 

کاربر عزیز اگر آموزش ، مطلب ، داستان ، نوشته طنز ، خبر و… دارید که تمایل دارید در سایت منتشر شود از طریق بخش ارسال مطلب میتوانید با ما همکاری کنید