دیدن آتش سوزی در خواب | تعبیر خواب سوختن و دیدن آتش | آتش گرفتن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می‌افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد. آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟ آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید.

امام جعفر صادق:
اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می‌خورد، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می‌خورد اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می‌آید، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود اگر ببیند آتش به مردم میزند، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت، به بیماری سر درد دچار میشود اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد اگر در میدان نبرد آتش ببیند، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله، طاعون، وبا، سکته و… خواهد داشت اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند، بیم از حاکمان در میان باشد اگر در بازار آتش ببیند، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می‌شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند اگر آتش در راهی ببیند که نمی‌داند به کجا می‌رسد، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می‌چربد اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت، ترس، بیم و گرفتاری وجود دارد اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند، بر او رنج و زحمت خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می‌شود اگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می‌سوزد، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می‌شود اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می‌کند، صورت دیگر تعبیر این قسمت می‌تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان، محنت مال از دست دادن به او میرسد اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می‌آید اگر چیز سوخته ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی میپردازد اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله‌های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان میبرد، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز میتواند باشد اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و… محتمل است اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آنها مبارزه میکنند اگر ببیند اآتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده ای نصیبش میشود، اگر گرفتار فقر است توانگر میشود، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است.

اسماعیل اشعت:
در رویای اخیر اگر آتش چیزهائی را سوزاند و چیزهائی را نسوزاند و صدای ترسناک نداشت، بر جنگ و خصومت در آن ناحیه دلالت دارد اگر آتش شعله و روشنی نداشت، دلیل بر شیوع بیماری خطر ناک در آنجاست اگر آتش با دود دیده شد، دلیل بر ترس و بیم خواب بیننده در کارهاست اگر آتش با صدای ترسناک همراه بود اما شعله اش آسیبی وارد نکرد و زبانه سرکش نشد، نزاع و خصومت در میان مردم آن منطقه به صورت لفظی و نزاع گفتاری خواهد بود اسماعیل اشعت با استناد به آیات قرآن مجید در باره کسی که ببیند از آسمان آتش میبارد، می‌گوید، در آنجا پادشاهان را بانی فتنه و مصیبت و بلا و خونریزی خواهد دید اگر ببیند آتشی از آسمان آمد و خوردنیها یش را بسوزاند، نزد باری تعالی عبادتش پذیرفته آمده است دلیل اشعت در این مورد آیه 185 از سوره آل عمران است که معنی آن به تقریب چنین است تا قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد اگر ببیند از آسمان آتش آمد و کس و چیزهایی را نسوزانید، تعبیرش این است که از عذاب الهی باید بر حذر بود که بیم آن می‌رود خدای تعالی فرموده است عذاب آتشی که انکارش میکردید در این بابا امکان دارد که از سوی قدرتمندی برای خواب بیننده بیم و هراسی باشد و اگر کنار آتشی بزرگ گرم شدن خود را ببیند، احتمال نزدیک شدنش به قدرتمند و پادشاهی وجود دارد و اگر ببیند بر آتش چیزی می‌پزد، تعبیرش چنین افتد که کار دنیا یش به انجام می‌رسد و سر انجام را نزدیک خواهد دید و اگر آمدن آتش را از آسمان ببیند که گیاه زمین را بسوزاند، می‌توان چنین تعبیر کرد که در آن سرزمین مرگ ناگهانی چون سکته و غیره فراوان دیده می‌شود اگر ببیند آتشی بزرگ را که مناره وگنبد را بسوخت، قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه خواهد مرد.

دانیال:
اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد، به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردد اگر ببیند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند، مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می‌گیرد اما نجات می‌یابد که دیر هم نخواهد پائید، بشارت و نیکی به او میرسد توضیح : در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه 66 قرآن مجید رجوع کنید اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می‌رود اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت اگر ببیند که آتش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد اگر ببیند آتش به خانه اش افتاد، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می‌آورند اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می‌شود اگر ببیند از آتش بر می‌دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می‌شود اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می‌آورد اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می‌رود، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می‌کند و پشت سر او بدش را می‌گوید.

سایرین:
اگر کسی بیرون آمدن آتش را از زمین ببیند و فروغ و روشنی آتش خیره اش کند، در آنجا می‌توان گنجی با ارزش را سراغ گرفت.

کلید واژه ها :  اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای تعبیر آتش تعبیر آتشفشان در خواب تعبیر خواب آتش سوزی تعبیر خواب دیدن آتش تعبیر خواب سوختن در آتش تعبیر خواب آتش سوزی تعبیر خواب کوه آتشفشان تعبیر خواب آتش جهنم تعبیر خواب آتش گرفتن خانه تعبیر خواب آتش گرفتن خانه تعبیر خواب خاموش کردن آتش تعبیر خواب آتش گرفتن تعبیر خواب خاموش کردن آتش

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

17 نظر
 1. زینب احمدی گفته

  سلام من خواب دیدم که یحو آتش فرش را میسوزاند

 2. سارا گفته

  سلام من در خواب دیدم در اتاق خواب هستم خواستم چیزی ( مثل شمع) را کنار آینه روشن کنم. ی دفعه شعله آتش پرده اتاقم رو سوزاند و من بی حال روی زمین افتاده بودم بعد که پرده قسمتای بالایی آن در حال سوختن بود و موکت کنار پرده هم کاملا سوخته بود، از حالت بیهوشی دراومدم و آتش را خاموش کردم تا بقیه اتاق و… نسوزه.
  لطفا تعبیر خوابمو بگین ممنون

 3. علی گفته

  سلام من در خواب دیدم در یک مکان بودیم که آن جا آتش گرفت پس از خاموش کردن دوباره آتش گرفت تمام مردم آن جا شروع به فرار کردن به جایی که ماشین ها بودند چون آتش به سرعت در حال نزدیک شدن بود اما پس از طی مسافتی مردمی که جلو تر بودند در حال برگشت به سمت ما بودند که گفتند آتش از آن سمت هم می آید وقتی که دیدیم تمام دورو برمان آتش داشت نزدیک میشد به جز یک طرف که باید به سمت آن میرفتیم ودر طول راه خطراتی مارا تهدید میکرد مثل شکافته شدن زمین

 4. HodAhelfi گفته

  سلام .خواب ديدم انگار رفتم ١ خونه بزرگ برا خريد لباس بد ٢ تا بسر منو تعقيب كردن ولي فرار ميكردم بعد رسيدم به ١ خونه تو خواب خونه پدري بود ولي ١ خونه ديگه بود بعد وارد خونه شدن با بنزين كه اتيش بزنن ولي نذاشتيم من خيلي زدمش ١ كيشون فرار كرد ولي اون ١ من داشتم مكشتم تا به خواهرم گفتم بزن پليس خواهرمم خيلي شول داشت دنبال گوشي مگشت كه تلفنو من بش دادم پسر التماس ميكرد كهًپليس نگين ببد با انگشتش از بالا كمر من كشيد ميگفت نكن من بچه پيروزي هستم انقد بد اين كارو كرد كه الان ١٠ مينه پريدم نميتونم از ككمر درد جا دستش تو كمرمم

 5. elyas گفته

  سلام
  خواب دیدم که لنج آتش گرفته و من جیغ میکشیدم که کسی بیاید کمک، که چند لحظه بعد آتشنشان اومد و به شکل عجیبی خاموشش کرد

 6. Sepide گفته

  خواب دیدم ماشینی در اتش میسوزد ولی دود ندارد و مقداری طلا در ماشین بود که چند تیکه انها را مردم اوردند و به من دادند

 7. ایرج گفته

  خواب دیدم که سوره ای از قرآن کریم را تلاوت میکردم ولی متأسفانه از سوره قرآن یادم نیست ولی با صوت بسیار زیبا بسم الله الرحمن الرحیم را تلاوت کردم یادم هست لطفاً تعبیر آن را بفرمائید

 8. ایرج گفته

  خواب دیدم که محل کسبی با گاز پیک نیکی که سوراخ شده بود آتش گرفته است و قبل از سرایت آن آتش به دیگر قسمتها آن را با آب در چندین نوبت خاموش نمودم لطفاً تعبیر آن را بفرمائید

 9. فیصل گفته

  خواب دیدم که خانه که زندگی میکنم آتش گرفته بادود خیلی گریه کرده به پله ها بالا میشوم تعبیر ش چیست؟

 10. Esmaeel گفته

  اگه ببینی چندتا درخت و بوته و…دوطرفت ولی با فاصله دارن آتش میگیرن و خودتم یه چوبدستته که آتشدارد وداری عبور میکنی البته با لباس مشکی هستی.تعبیرش چیست

 11. Zhra گفته

  سلام اگه درخواب ببینیم که پسرم مرااتش زدلباسم اتش میگرفت اما بدنم نمیسوخت تعبیرخوابم چه میشودخیلی برام مهمه لطفا سریع جواب بدید

  1. بهزاد گفته

   پسر شما خطایی مرتکب خواهد شد که شما را آزار خواهد داد اما به لطف خدا و دعای مادرانه نجات می یابد

 12. خال گفته

  سلام در خواب دیدم ک در حوض آب بازی میکنم با دوستان و دخترم غرق میشود و نجاتش میدهم و وقتی سر از آب بیرون میارم در روی آب آتش افروخته میبینیم ولی آتش در یک یک کنج حوض است و ما در کنج دیگر استیم
  تعبیرش چیست

 13. Erfan.s.h گفته

  کسی که در اتش است و فریاد میزند کمک

 14. Erfan.s.h گفته

  من خواب دیدم کسی در اتش است و فریاد میزند کمک

 15. M گفته

  خواب دیدم که با دوستم در حال خوشحالی و پایکوبی بودم که ناگهان انفجار رخ میدهد و با سرعت شدیدی پرت میشویم و در حال سوختن

 16. نظيف گفته

  ماخواب دیدم که درسعودى عربستان بودم ومىخواهیم حج عمره کنم دیدم که دوردراسمان یک پارچه ابر است واز اسمان اتش مثل باران بدون دود میایه واوابررا مى سوزد مانند خوردن وارى تعبىر چیست ،ازافغانستان هستم، تشکر