به منظور جلب گل افتاب گردان، بررسی تصویر سازی از گل افتاب گردان قبل از اقدام به گام 1.

به منظور جلب گل افتاب گردان، شروع با رسم دایره و ساقه.

هنگامی که کشیدن یک گل افتاب گردان، اضافه کردن گلبرگ و برگ.

هنگامی که کشیدن یک گل افتاب گردان، قرعه کشی مراکز بنابراین بیضی پر از دست انداز است و تکمیل ساقه.

هنگامی که کشیدن یک گل افتاب گردان، قرعه کشی رگ بر روی برگ و محافل کوچک در قسمت پایین هر مرکز.

برای به پایان رساندن رسم یک گل افتاب گردان، اضافه کردن نقطه به مراکز و سایه گلبرگ و برگ.

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم

 

 

 

کلید واژه ها:نقاشی گل،نقاشی گل،نقاشی گل بابونه،نقاشی گل ساده آموزش نقاشی،آموزش گام به گام،آموزش تصویری،نقاشی گل آموزش تصویری نقاشی گل بابون،آموزش نقاشی آموزش تصویری کشیدن نقاشی گل،آموزش گام به گام کشیدن گل نازک برگ گل بابونه،نقاشی بابونه،آموزش نقاشی گل ساده آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری نقاشی گل بابونه،آموزش هنر نقاشی مراحل تصویری کشیدن گل بابونه،آموزش نقاشی گل بابونه زیبا نقاشی ساده و زیبا همراه با آموزش،کشیدن گل بابونه