آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

 

این خرس خوشگل  تقدیم به مامانای نازنینی که منتظر تولد نوزادشون هستن ،تا توی زمان باقی مونده انتظار حوصله شون سر نره!
آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

 

الگوی کنار صورت که دوبار بریده می شه

 

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه ايپشت سر (دو بار بریده بشه)آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

دست(دوبار بریده بشه)

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

پوزه یک بار و گوش دوبار از رنگ کرمی و دوبار از رنگ قهوه ای بریده بشه.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

پیشانی (یک بار بریده می شه)

قسمت عقب کف پا و دم دو بار بریده می شن.

البته کف پا و کف دستا به رنگ قهوه ای هستن!

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

روی دست (دو بار بریده می شه)

کف دست (دو بار بریده بشه)

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

قسمت جلو بدن (دو بار بریده بشه)

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

پشت پا (دو بار بریده بشه)

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

جلوی پا وقسمت جلوی  کف پا هر کدوم دو بار بریده بشن.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

اگه کمی دقت و مقدار بیشتری حوصله داشته باشیندوخت این خرس ناز خیلی هم سخت نیست.

(توصیه می کنم قبل از دوخت این خرس ، عروسک سازی روبا کارای ساده تر شروع کنین)

برای وصل کردن تکه های مختلف این الگوحتما” و با دقت به حروفی که روی الگو نوشته شده توجه کنین.هر حرف رو به مشابه خودش سنجاق کنین و بعد بدوزینشون!

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

تکه های صورت رو کنار هم بذارین و طبق راهنمائی حروف شروع به دوخت کنین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

 

دو طرف صورت رو به پیشانی وصل کنیندو قسمت گوش رو به هم بدوزین و اون مقدار که برای تکه جلو علامت گذاری شده  بدوزین.

 

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

درز قسمت جلو پوزه رو بدوزین و طبق راهنمائی حروف وصل کنین.آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

دو تکه جلو رو به هم وصل کنین و پاهارو بدوزین

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

دست ها و کف دست ها رو به بدن وصل کنین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

دم رو به قسمت پشت وصل کنین.

از راهنمای حروف کمک بگیرین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

دو تکه کف پا رو به هم وصل کنین.

کفی رو به پا بدوزین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

داخل بدن رو با پنبه نسوز پر کنین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

پوزه رو از پشت کار فرم بدین.

چشم ها رو وصل کنین.

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت خرس پارچه اي + الگوي خرس پارچه اي

بینی رو روی پوزه بدوزین و با نخ مشکی به پوزه فرم دهان بدین.

سر رو به بدن بدوزین.