روش های تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره

این دو روش ساده و در عین حال زیباست.
مدل 1 :
1 – دستمال را روی میز پهن کنید.
2 – آن را به صورت سه گوش تا بزنید.
3 – مطابق تصویر آن را از قسمت پهن‌تر به صورت رول تا کنید.
4 – دستمال تا شده را طوری که دو گوشه آن رو به‌ رو هم باشد، داخل لیوان بگذارید.

روش های تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره

مدل 2 :
1 – دستمال را به صورت مثلث تا بزنید.
2 – قاعده مثلث را به طرف بالا برگردانید.
3 – دستمال را از دو گوشه به صورت آکاردئونی تا کنید.
4 – دستمال سفره را طوری که دو گوشه آن بیرون باشد، داخل لیوان بگذارید.

 

روش های تزیین دستمال سفره, تزیین دستمال سفره

منبع : jamshahrionline.ir