15 Amazing Used Tire Sculptures

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Rhinoceros Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Spider Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Tire Horse

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Panther Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Animal Head Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Elephant Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Jaguar Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Armour Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Shark Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Used Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Used Tire Art

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Horse Tire Sculpture

عکسهای جالب از مجسمه های درست شده از مواد بازیافتی (تایر موتور،ماشین)

Buddha Tire Sculpture

 

گردآوری از مجله اینترنتی همراه با علم