مسابقه باحال و خنده دار گوسفند سواری (عکس)

نژادهای مختلفی از گوسفند در اسکاتلند در ایده‌ای نو باهم به رقابت پرداختند.
اسکاتلندی‌ها با برگزاری مسابقه بین نژادهای مختلف از گوسفندان در «موفات» جذابیت ویژه‌ای را بوجود آوردند.
مسابقه باحال و خنده دار گوسفند سواری (عکس)
مسابقه باحال و خنده دار گوسفند سواری (عکس)
مسابقه باحال و خنده دار گوسفند سواری (عکس)
مسابقه باحال و خنده دار گوسفند سواری (عکس)
پارس ناز