گاوهای باحالی که تاتو کرده اند (عکس)

نقاشی کشیدن در طبیعت یکی از مهمترین شاخه های فعالیت هنرمندانی است که در عرصه نقاشی کار می کنند. آن ها به دامان طبیعت رفته و ازمناظر نقاشی می کشند. این نقاشی ها گاهی می تواند ریشه های فرهنگی یا اجتماعی نیز داشته باشد.”اما هک” نقاش استرالیایی است که به تازگی راهی جالب را برای نشان دادن اعتراض خود به وضع نامناسب دام ها پیدا کرده است. این هنرمند با استفاده از قدرت نقاشی که دارد تصاویری را روی گاو ها می کشد تا آنها بوم نقاشی هایش باشند.

این نقاشی ها همگی نشان دهنده وضعیت بد و نامناسب دام پروری در این کشور است. در نقاشی ها شما می توانید تصاویر مختلف و حتی انعکس تصاویر پشت زمینه را روی بدن گاوها مشاهده کنید.

گاوهای باحالی که تاتو کرده اند (عکس)
گاوهای باحالی که تاتو کرده اند (عکس)
گاوهای باحالی که تاتو کرده اند (عکس)
گاوهای باحالی که تاتو کرده اند (عکس)