اگه مطابق تصویر انجام بدین شکل مورد نظر به دست میاد..خیلی هم زیبا در حینی که بسیار سادس..
آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ 

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

آموزش قدم به قدم،آموزش تصویری،تزئین خیار به شکل برگ

آموزش تصویری | آموزش تزئین خیار به شکل برگ (بسیار شاده و زیبا)

 

dastpokht.ir